Praca na wysokości

PRACA NA WYSOKOŚCI

Praca na wysokości należy do grupy prac szczególnie niebezpiecznych, ze względu na wysokie ryzyko zajścia ciężkiego lub śmiertelnego wypadku przy pracy. Dobra organizacja pracy, przeszkolenie pracowników, zastosowanie właściwie dobranego sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości, a następnie zachowanie szczególnej ostrożności podczas pracy – to podstawa.

Minister Pracy i Polityki Społecznej określa definicję pracy na wysokości: Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

(według Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z pózn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650).

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

 

KTO MOŻE WYKONYWAĆ PRACĘ NA WYSOKOŚCI

Zgodnie z ustawą pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego:

  • aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy,
  • wymaganych kwalifikacji,
  • potrzebnych umiejętności,
  • oraz dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. (art. 229. § 4 i art. 2373. § 1 Kodeks Pracy).

Zajrzyj do sklepu: OCHRONA PRZED UPADKIEM

Katalogi sprzętu do pracy na wysokości marki PROTEKT: POBIERZ