Sposoby zabezpieczenia pracownika – praca na wysokości

Sposoby zabezpieczenia pracownika – praca na wysokości

Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko

utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia.

Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy – szczególnie śmiertelnych.

Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia. (Źródło: GUS – dane 2005 r.)

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem.

Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizować tak, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości.

W przypadku jednak, gdy prace na wysokości będą wykonywane w miejscu i w sposób zagrażający bezpieczeństwu, należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni właściwe warunki pracy.

Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa

środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne)

nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).

Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanej pracy.

Wyborowi u używaniu środków ochronnych właściwych dla każdego stanowiska pracy powinno towarzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowych przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem.

Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odnośnej normy europejskiej.

NORMY:

PN-EN 353-1 – Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą

PN-EN 353-2 – Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą

PN-EN 354 – Linki bezpieczeństwa

PN-EN 355 – Amortyzatory

PN-EN 358 – Systemu ustalające pozycję przy pracy

PN-EN 360 – Urządzenia samohamowne

PN-EN 361 – Szelki bezpieczeństwa

PN-EN 362 – Łączniki

PN-EN 363 – Systemy powstrzymywania spadania

PN-EN 795-A1 – Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)

PN-EN 795-A2 – Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)

PN-EN 795-B – Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport

PN-EN 795-C – Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome „lina życia” dopuszczalne nachylenie 15 stopni (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)

PN-EN 795-D – Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)

PN-EN 813 – Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu

PN-EN 1496 – Ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające

PN-EN 1497 – Sprzęt ratowniczy (szelki ratownicze)

(Źródło:  http://protekt.com.pl, producent sprzętu asekuracyjnego do pracy na wysokościach PROTEKT).

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRACOWNIKA PRACUJĄCEGO NA WYSOKOŚCI

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia upadku z wysokości należy zapewnić:

  • właściwą organizację pracy,
  • wykwalifikowany nadzór z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem,
  • wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z aktualnymi badaniami potwierdzającymi brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy,
  • ochrony zbiorowe,
  • odpowiednio dobraną odzież roboczą, obuwie robocze oraz pozostałe środki ochrony indywidualnej (zgodnie z zaleceniami z oceny ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy),
  • możliwie najskuteczniejsze metody ochrony przed upadkiem z wysokości, indywidualnie dobrane do danego stanowiska pracy,
  • szczegółowe szkolenia, instruktaże stanowiskowe – z metod wykonywania prac oraz ze sposobu eksploatacji sprzętu do pracy na wysokości i ochron osobistych

Kluczowe jest stosowanie wzajemnej asekuracji przez pracowników, a także stosowanie drabin, rusztowań i podestów spełniających podstawowe wymogi dla sprzętu do pracy na wysokości.

Zajrzyj do sklepu: OCHRONA PRZED UPADKIEMReview Android Smartphone

Katalog sprzętu do pracy na wysokości marki PROTEKT: POBIERZ